Privacybeleid

Dit is een belangrijke mededeling met betrekking tot uw privacy en de manier waarop Exclaimer Ltd (hierin te noemen: "wij", "onze" of "ons") uw persoonsgegevens verzamelt en gebruikt. Wij willen open en transparant voor u zijn en adviseren u daarom contact met ons op te nemen als u vragen hebt over dit beleid of over de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken.

Dit beleid geldt voor onze sollicitanten, zakelijke contacten en klanten in het algemeen. Wij nemen onze verantwoordelijkheden op het gebied van privacy serieus en zetten ons in om uw privacy te beschermen en te respecteren.

In dit beleid wordt uiteengezet op welke grondslag wij de door ons verzamelde of door u verstrekte persoonsgegevens verwerken. Lees het volgende aandachtig door zodat u begrijpt wat onze standpunten en praktijken zijn met betrekking tot uw persoonsgegevens en de manier waarop wij daarmee omgaan.

Alle door ons verwerkte gegevens worden veilig beheerd volgens de normen van onze ISO/IEC 27001:2013-certificering.

Belangrijke informatie en wie wij zijn

Verwerkingsverantwoordelijke

Exclaimer Limited is een bedrijf dat in Engeland staat ingeschreven onder bedrijfsnummer 04938619; wij zijn statutair gevestigd en hebben ons voornaamste handelsadres op 3rd Floor, 250 Fowler Avenue, Farnborough, Hampshire, GU14 7JP, Verenigd Koninkrijk.

Exclaimer Limited is ingeschreven bij het Britse Information Commissioner's Office (ICO) onder registratienummer ZA111523

Wij hebben een functionaris gegevensbescherming (FG, in het Engels: Data Protection Officer - DPO) aangesteld, die verantwoordelijk is voor toezicht en het beantwoorden van vragen in verband met deze privacyverklaring. Hebt u vragen over deze privacyverklaring, of verzoeken om uw wettelijke rechten uit te oefenen, neem dan contact op met de FG via de hieronder vermelde gegevens.

Contactgegevens.

Onze volledige gegevens zijn:

Volledige naam van de verwerkingsverantwoordelijke rechtspersoon: Exclaimer Limited

t.a.v. de Functionaris Gegevensbescherming

E-mailadres: dpo@exclaimer.com

Postadres 3rd Floor, 250 Fowler Avenue, Farnborough, Hampshire, GU14 7JP, Verenigd Koninkrijk

Telefoonnummer: + 44 (0) 1252 531422

U hebt het recht om te allen tijde een klacht in te dienen bij het Information Commissioner's Office (ICO), de Britse toezichthouder gegevensbescherming (www.ico.org.uk). Wij zijn van mening dat het ICO ook de belangrijkste toezichthouder voor Exclaimer is, aangezien het merendeel van onze activiteiten in het VK plaatsvindt. Voor gegevensbeschermingskwesties in andere landen hebt u het recht om te allen tijde een klacht in te dienen bij de toezichthouder van het betreffende land.

Wij zien het liefst dat u zich eerst tot ons wendt zodat wij eventuele zorgen over uw privacy kunnen wegnemen voordat u naar het ICO of een andere toepasselijke toezichthouder stapt; wij verzoeken u dus vriendelijk om in eerste instantie contact met ons op te nemen.

1. Welke informatie hebben wij over u?

Wij kunnen persoonsgegevens over u (hierna te noemen: persoonlijke informatie) verzamelen, opslaan en gebruiken:

Sollicitanten

 • Persoonlijke contactgegevens, zoals uw naam, titel, adres, telefoonnummer, geboortedatum en e-mailadres;

 • Wervingsinformatie (zoals persoonlijke informatie zoals uw paspoort- of visumgegevens, CV of de aan ons toegezonden sollicitatiebrief in het kader van de sollicitatieprocedure);

 • Informatie die aan ons wordt verstrekt door onze wervingsbureaus in verband met uw sollicitatie naar een baan bij ons;

 • Alle persoonlijke informatie die wij ontvangen als gevolg van achtergrond- of andere controles;

 • Informatie over gezondheid of invaliditeit indien wettelijk toegestaan en noodzakelijk voor ons om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en onze arbo-verplichtingen.

 • Gelijkheids- en diversiteitsinformatie, zoals onder meer: uw etnische afkomst, geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid en geloofsovertuiging. U hoeft deze informatie niet te verstrekken; in dat geval laten wij de wettelijke instanties weten dat u ervoor gekozen hebt deze informatie, waar relevant, niet te verstrekken.

Medewerkers van onze klanten en leveranciers

 • Contactgegevens zoals uw naam, zakelijk adres, zakelijk telefoonnummer en e-mailadres.

 • Informatie die u verstrekt of die wij verzamelen tijdens onze interacties met u of uw werkgever.

 • Indien u een persoonlijke creditcard of bankpas gebruikt om voor onze diensten te betalen, betalingsinformatie zoals creditcard-/bankpasnummer, vervaldatum, veiligheidscode en naam zoals die daarop vermeld staat en het adres waarop deze geregistreerd is.

Individuele klanten

 • Persoonlijke contactgegevens, zoals uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

 • Indien u een persoonlijke creditcard of bankpas gebruikt om voor onze diensten te betalen, betalingsinformatie zoals creditcard-/bankpasnummer, vervaldatum, veiligheidscode en naam zoals die daarop vermeld staat en het adres waarop deze geregistreerd is.

Algemeen

 • Als u onze kantoren bezoekt worden er beelden en video's opgenomen door het in werking zijnde CCTV-systeem.

 • Informatie die wordt verzameld wanneer u onze kantoren bezoekt via ons bezoekersregistratiesysteem, waaronder naam, kenteken en voor wie u werkt.

 • Alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt tijdens uw interactie met ons.

 • Alle persoonlijke informatie over u die aan ons is verstrekt tijdens onze interactie met u, uw werkgever of derden.

 • Wanneer u of iemand anders ons toegang verschaft tot een e-mail, alle persoonsgegevens in die e-mail.

 • Informatie die aan ons wordt verstrekt door externe dienstverleners waarmee wij samenwerken, zoals leveranciers van betaaldiensten of analytics providers.

 • Informatie over hoe u gebruik maakt van onze website, producten en diensten

 • Alle persoonlijke informatie die u ons via onze website verstrekt, zoals via de pagina "Contact opnemen" op onze website of, indien u hebt ingestemd met marketing, gegevens over uw voorkeuren voor het ontvangen van marketingberichten van ons.

 • Alle openbaar beschikbare informatie, zoals in het Companies House of op internet.

 • Informatie verzameld door cookies die op onze website worden gebruikt. Onze website gebruikt cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers van de website. Daarmee kunnen wij u een goede ervaring bieden bij het surfen en stelt u ons ook in staat om de werking van onze website te verbeteren. Zie ons Cookiebeleidvoor gedetailleerde informatie over de cookies die wij gebruiken en de doeleinden waarvoor wij deze gebruiken.

2. Hoe gebruiken wij uw persoonlijke informatie en op welke rechtsgrond baseren wij ons in dat geval?

Wij gebruiken uw persoonlijke informatie alleen wanneer de wet ons dat toestaat. Wanneer wij uw persoonlijke informatie gebruiken, moeten wij daarvoor een rechtsgrond hebben. Hieronder volgen (onder meer) de rechtsgronden op basis waarvan wij uw persoonlijke informatie kunnen gebruiken:

 • Wanneer u ons daarvoor toestemming hebt gegeven;

 • Wanneer wij het contract dat wij met u hebben gesloten, moeten nakomen of stappen moeten ondernemen om een contract met u te sluiten (contractuele noodzaak);

 • Wanneer wij moeten voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn;

 • Wanneer dit gebeurt met het oog op onze gerechtvaardigde belangen (of die van derden) tenzij uw belangen en fundamentele rechten zwaarder wegen dan deze belangen.

Meer specifiek gebruiken wij uw persoonlijke informatie in de volgende omstandigheden:

Sollicitanten

 • Om uw sollicitatie naar een baan bij ons te evalueren en voortgang te boeken - om de overeenkomst met u na te komen of om stappen te ondernemen om een overeenkomst met u aan te gaan, en in het nastreven van onze gerechtvaardigde belangen om uw geschiktheid voor onze vacatures te verifiëren.

 • Om een sollicitatiedossier van u bij te houden - met het oog op onze gerechtvaardigde belangen in het geval wij u een andere functie binnen onze organisatie willen aanbieden.

 • Om het recht op werk te controleren - om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan wij onderworpen zijn en in het kader van ons gerechtvaardigd belang om uw gegevens te controleren.

 • Wij zijn niet voornemens om uitsluitend op basis van geautomatiseerde verwerking (d.w.z. zonder menselijke tussenkomst) besluiten over u te nemen die voor u wettelijke of andere ingrijpende gevolgen hebben.

Medewerkers van onze klanten en leveranciers

 • Uw contactgegevens - met het oog op onze gerechtvaardigde belangen (om zaken tussen uw organisatie en de onze te vergemakkelijken).

 • Uw contactgegevens om u meer informatie te geven over onze producten en diensten. Dit kan technische informatie en/of marketinginformatie omvatten - in het kader van onze gerechtvaardigde belangen (u op de hoogte houden van onze producten, diensten en bedrijfsupdates).

 • Behandeling van uw vraag via onze website - met het oog op onze gerechtvaardigde belangen om ervoor te zorgen dat uw vraag snel en efficiënt wordt behandeld.

 • Om uw klantenrekening te beheren -met het oog op onze gerechtvaardigde belangen (om zaken tussen uw organisatie en de onze te vergemakkelijken).

 • Om onze diensten aan uw organisatie te verlenen -ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen (om zaken tussen uw organisatie en de onze te vergemakkelijken).

 • Om onze aan u ter beschikking gestelde diensten en producten te verbeteren en om de gebruikerservaring te verbeteren - met het oog op onze gerechtvaardigde belangen (om uw gebruikerservaring te verbeteren en u betere diensten en producten aan te bieden).

Individuele klanten

 • Uw contactgegevens - om ons contract met u na te komen of om stappen te ondernemen om een contract met u te sluiten of met het oog op onze gerechtvaardigde belangen (om zaken tussen u, uw organisatie of derden en ons te vergemakkelijken).

 • Behandeling van uw vraag via onze website - met het oog op onze gerechtvaardigde belangen om ervoor te zorgen dat uw vraag snel en efficiënt wordt behandeld.

 • Uw contactgegevens om u meer informatie te geven over onze producten en diensten. Dit kan technische informatie omvatten - om het contract met u na te komen of om stappen te ondernemen om een contract met u te sluiten. Dit kan ook marketinginformatie omvatten -wanneer u ons daarvoor uw toestemming hebt gegeven.

 • Om onze diensten aan u te verlenen - om ons contract met u na te komen of om stappen te ondernemen om een contract met u te sluiten of met het oog op onze gerechtvaardigde belangen (om zaken tussen u, uw organisatie of derden en ons te vergemakkelijken).

 • Als klant of partner van Exclaimer (inclusief gratis proefversies) stemt u ermee in dat Exclaimer uw gegevens mag gebruiken doordat u akkoord gaat met onze Algemene Voorwaarden. Daarmee kan Exclaimer uw gegevens verwerken en contact met u opnemen in verband met de diensten die we aanbieden en met aanvullend marketingmateriaal.

 • Om onze aan u ter beschikking gestelde diensten en producten te verbeteren en om de gebruikerservaring te verbeteren - met het oog op onze gerechtvaardigde belangen (om uw gebruikerservaring te verbeteren en u betere diensten en producten aan te bieden).

Algemeen

 • Om ervoor te zorgen dat onze gebouwen veilig zijn - met het oog op onze gerechtvaardigde belangen (beveiliging van het terrein en bewijsmateriaal).

 • Gezondheids- en veiligheidsdoeleinden - om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 • Om onze e-mailhandtekeningdiensten aan u, uw organisatie of derden te leveren - om ons contract met u na te komen of om stappen te ondernemen om een contract met u te sluiten of om onze gerechtvaardigde belangen na te streven (om zaken tussen u, uw organisatie of derden en ons te vergemakkelijken).

 • Om onze website te beheren en voor interne operaties, met inbegrip van probleemoplossing, gegevensanalyse, testen, onderzoek, statistische en enquête doeleinden - in het nastreven van onze gerechtvaardigde belangen (om beter te begrijpen hoe mensen met onze website omgaan en om eventuele problemen op te lossen).

 • Om onze website te verbeteren zodat de inhoud op de meest effectieve manier voor u en uw computer wordt gepresenteerd - met het oog op onze gerechtvaardigde belangen (om onze inhoud en uw ervaring of die van anderen met onze diensten te verbeteren).

 • Om onze diensten te verbeteren of technische problemen op te lossen - met het oog op onze gerechtvaardigde belangen (om onze inhoud en uw ervaring of die van anderen met onze diensten te verbeteren).

 • Overdracht aan externe dienstverleners - ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen (bij uitbesteding met het oog op doeltreffendheid en doelmatigheid).

 • Om contact met u op te nemen indien wij uw informatie wensen te gebruiken voor een doel dat niet in dit beleid staat genoemd - om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

 • Ontwikkeling en verbetering van onze website en diensten: wij verwerken uw persoonlijke informatie om trends te analyseren en om uw gebruik van en interacties met onze website en diensten te volgen voor zover dit noodzakelijk is voor ons gerechtvaardigd belang bij de ontwikkeling en verbetering van onze websites en diensten en om onze gebruikers meer relevante inhoud en dienstenaanbod te bieden of wanneer wij uw toestemming vragen.

Beoordeling en verbetering van de gebruikerservaring: wij verwerken het gebruik van gegevens, die in sommige gevallen in verband kunnen worden gebracht met uw persoonlijke informatie, om trends te analyseren en de algehele gebruikerservaring te beoordelen en te verbeteren voor zover dit nodig is voor ons gerechtvaardigde belang bij de ontwikkeling en verbetering van onze websites en diensten en bij het aanbieden van relevantere inhoud en diensten aan onze gebruikers, of wanneer wij uw toestemming vragen.

3. Wat gebeurt er als doeleinden wijzigen?

Wij gebruiken uw persoonlijke informatie alleen voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld, tenzij wij redelijkerwijs van mening zijn dat wij ze om een andere reden moeten gebruiken en die reden verenigbaar is met het oorspronkelijke doel. Indien wij uw persoonlijke informatie voor een niet-gerelateerd doel moeten gebruiken, stellen wij u daarvan in kennis en lichten wij de rechtsgrondslag op basis waarvan wij dat kunnen doen toe.

4. Met welke soort derden kunnen wij uw persoonlijke informatie delen?

Wij eisen van derden dat zij de veiligheid van uw persoonlijke informatie respecteren en deze behandelen in overeenstemming met de wet. Wanneer wij bijvoorbeeld opdracht geven aan externe dienstverleners, voeren wij bij die dienstverleners een due diligence-onderzoek uit om ervoor te zorgen dat zij uw persoonlijke informatie even serieus behandelen als wij doen, en eisen wij dat zij dezelfde wetten en normen hanteren als wij doen bij de behandeling van uw persoonlijke informatie.

Wij kunnen uw persoonlijke informatie delen met de volgende soorten derden:

 • Rekruteringspartners die ons bijstaan bij aangelegenheden in verband met werkgelegenheid, bijvoorbeeld rekruteringsbureaus en jobsites.

 • Professionele adviseurs zoals advocaten, accountants en bedrijfsanalisten.

 • Aanbieders die ons helpen met marketing, bijvoorbeeld door onze marketingmails te versturen of ons te helpen met marketingcampagnes.

 • Aanbieders die ons helpen bij het oplossen van uw vragen, bijvoorbeeld door het faciliteren van een live chat met een van onze teamleden.

 • Aanbieders die ons bijstaan in onze noodherstelprocedures, bijvoorbeeld back-up van datacentra.

 • Aanbieders die ons helpen informatie doeltreffend en veilig te verzamelen en te organiseren.

 • Aanbieders die ons helpen met leveringsoplossingen.

 • Externe hostingbedrijven die ons softwareoplossingen leveren, zoals ons klantrelatiebeheersysteem.

 • Aanbieders die onze servers in hun datacentra hosten.

 • Aanbieders die ons helpen met oplossingen voor betalings- en fraudepreventie.

 • Commissies voor accreditatie en certificaten, zoals auditors die onze systemen controleren op naleving van de Internationale Organisatie voor Normalisatie.

 • Onze overzeese dochter- of zusterondernemingen.

5. Bewaring van gegevens

Hoelang blijven jullie mijn persoonlijke gegevens gebruiken?

Wij bewaren uw persoonlijke informatie niet langer dan nodig is om de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld te verwezenlijken.

Wij beoordelen de passende bewaartermijn voor de verschillende soorten informatie op basis van de omvang, het volume, de aard en de gevoeligheid daarvan, het potentiële risico dat u schade lijdt door ongeoorloofd gebruik of ongeoorloofde bekendmaking daarvan, de doeleinden waarvoor wij die informatie gebruiken, de toepasselijke wettelijke voorschriften voor het bewaren daarvan, en de vraag of wij dat doel of die doelen met andere middelen kunnen bereiken.

Sollicitanten

 • Indien uw sollicitatie leidt tot een baan bij ons, verstrekken wij u in de loop van uw dienstverband nadere informatie over de wijze waarop wij uw informatie gebruiken.

 • Indien de keuze niet op u valt, bewaren wij uw persoonlijke informatie 6 maanden zodat wij juridische vorderingen kunnen instellen, onze rechten kunnen uitoefenen of verweer kunnen voeren; en voor onze gerechtvaardigde belangen – zodat wij uw sollicitatie kunnen heroverwegen en (indien van toepassing) contact met u kunnen opnemen, indien de functie waarnaar u hebt gesolliciteerd, opnieuw beschikbaar komt.

Medewerkers van onze klanten en leveranciers

 • Wanneer wij uw persoonlijke informatie hebben verzameld tijdens het zakendoen met u en onze organisaties, bewaren wij deze zolang dit zakendoen voortduurt, of zolang wij er een commercieel belang bij hebben om uw persoonlijke informatie te bewaren, bijvoorbeeld met het oog op het zakendoen in de toekomst. Behoudens bewaring om fiscale of wettelijke redenen, wordt uw persoonlijke informatie niet langer bewaard dan 6 maanden na beëindiging van ons contract met uw werkgever.

 • Wanneer u ons uw persoonlijke informatie hebt verstrekt in verband met het aanvragen van een rapport via onze website, bewaren wij deze informatie niet langer dan 6 maanden.

 • Wanneer u ons uw bankgegevens hebt verstrekt in verband met de betaling van onze diensten aan u, bewaren wij deze informatie gedurende 1 jaar.

 • Wanneer u onze website gebruikt en een van onze cookies wordt geactiveerd, werkt die cookie voor de duur die in ons Cookiebeleidis vastgelegd.

Individuele klanten

 • Wanneer wij uw persoonlijke informatie hebben verzameld tijdens het zakendoen tussen u en ons, bewaren wij deze zolang dit zakendoen voortduurt, of zolang wij er een commercieel belang bij hebben om uw persoonlijke informatie te bewaren, bijvoorbeeld met het oog op het zakendoen in de toekomst. Behoudens bewaring om fiscale of wettelijke redenen, wordt uw persoonlijke informatie niet langer dan 6 maanden bewaard nadat ons contract met u afloopt.

 • Indien u toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van marketinginformatie, bewaren wij uw persoonlijke informatie zolang wij nog over uw toestemming beschikken.

 • Wanneer u ons uw bankgegevens hebt verstrekt in verband met de betaling van onze dienstverlening aan u, bewaren wij deze informatie gedurende 1 jaar.

 • Wanneer u ons uw persoonlijke gegevens hebt verstrekt in verband met het aanvragen van een rapport via onze website, bewaren wij deze gegevens gedurende 6 maanden.

 • Wanneer u onze website gebruikt en een van onze cookies wordt geactiveerd, werkt die cookie voor de duur die in ons Cookiebeleidis vastgelegd.

Algemeen

 • Alle gegevens die via ons bezoekersinformatiesysteem worden verzameld, worden 30 dagen bewaard.

 • Wanneer wij uw persoonlijke informatie hebben verzameld tijdens het zakendoen tussen u en ons, bewaren wij deze zolang dit zakendoen voortduurt, of zolang wij er een commercieel belang bij hebben om uw persoonlijke informatie te bewaren, bijvoorbeeld met het oog op het zakendoen in de toekomst. Behoudens bewaring om fiscale of wettelijke redenen, worden uw persoonlijke informatie niet langer dan 6 maanden bewaard nadat ons contract met u afloopt.

 • Alle video's of beelden die door ons CCTV-systeem zijn opgenomen, worden slechts 30 dagen bewaard.

6. Waar wij uw persoonlijke informatie opslaan

Elektronische versies van uw persoonlijke informatie worden opgeslagen op onze servers in het Verenigd Koninkrijk.

Welke server wij voor onze dienstverlening aan u gebruiken hangt af van de locatie die u of uw organisatie kiest. Indien u of uw organisatie er bijvoorbeeld voor kiest onze diensten binnen Europa te laten verlenen, dan staat de server die gebruikt wordt voor onze dienstverlening aan u of uw organisatie binnen Europa.

Wanneer wij een beroep doen op externe dienstverleners om ons bij te staan, kan uw persoonlijke informatie ook worden opgeslagen in overeenstemming met hun praktijken en procedures. Wij eisen van derden dat zij uw persoonlijke informatie respecteren en behandelen in overeenstemming met de wet.

7. Recht op toegang, correctie, wissen en beperking

Uw rechten in verband met uw persoonlijke informatie

Onder bepaalde omstandigheden heeft u volgens de wet het recht om:

 • Inzage te vragen in uw persoonlijke informatie (algemeen bekend als een "verzoek om inzage van betrokkene"). Zo kunt u een kopie van uw persoonlijke informatie krijgen en nagaan of wij deze op rechtmatige wijze verwerken.

 • Verzoek om correctie van uw persoonlijke informatie. Zo kunt u onvolledige of onnauwkeurige persoonlijke informatie laten corrigeren.

 • Verzoek om verwijdering van uw persoonlijke informatie. Zo kunt u ons vragen om persoonlijke informatie te wissen of te verwijderen als er geen goede reden is om deze te blijven verwerken. In sommige gevallen moeten wij beperkte informatie bewaren om ervoor te zorgen dat het verzoek van betrokkene in de toekomst wordt ingewilligd. U hebt ook het recht ons te vragen de verwerking van uw persoonlijke informatie stop te zetten wanneer wij ons baseren op een rechtmatig belang en er iets in uw specifieke situatie is waardoor u bezwaar wilt maken tegen verwerking op deze grond.

 • Verzoek om beperking van de verwerking van uw persoonlijke informatie. Zo kunt u ons vragen de verwerking van uw persoonlijke informatie op te schorten wanneer wij ons baseren op een rechtmatig belang en er iets in uw specifieke situatie is waardoor u bezwaar wilt maken tegen verwerking op deze grond.

 • Verzoek om beperking van de verwerking van uw persoonlijke informatie. Zo kunt u ons vragen de verwerking van uw persoonlijke informatie op te schorten, bijvoorbeeld als u wilt dat wij de juistheid ervan of de reden voor de verwerking ervan vaststellen.

 • Verzoek om overdracht van uw persoonlijke informatie aan een andere partij.

 • Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. U kunt ook bezwaar maken wanneer de verwerking is gebaseerd op het algemeen belang of andere gerechtvaardigde belangen, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde redenen hebben om de verwerking voort te zetten.

Als u uw persoonlijke informatie wilt inzien, controleren, corrigeren of laten wissen, bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw persoonlijke informatie, of wilt dat wij een kopie van uw persoonlijke informatie aan een andere partij overdragen, kunt u een e-mail sturen naar dpo@exclaimer.com. Wij doen ons uiterste best om onverwijld op uw verzoek te reageren, doch steeds binnen de wettelijk verplichte termijn van 30 dagen. Wij zijn verplicht uw identiteit te bevestigen voordat een verzoek om inzage in uw gegevens wordt ingewilligd.

8. Meestal geen vergoeding nodig

U hoeft geen vergoeding te betalen voor inzage in uw persoonlijke informatie (of voor uitoefening van een van de andere rechten). Wij kunnen echter wel een redelijke vergoeding vragen als uw verzoek om inzage duidelijk ongegrond of buitensporig is. Een andere mogelijkheid is dat wij in dergelijke omstandigheden weigeren aan het verzoek te voldoen.

9. Wat wij van u nodig hebben

Het kan gebeuren dat wij u om specifieke informatie vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen en uw recht op inzage in de informatie te waarborgen (of om een van uw andere rechten uit te oefenen). Dit is een veiligheidsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonlijke informatie niet wordt doorgegeven aan anderen die geen recht hebben op ontvangst ervan.

10. Recht om toestemming in te trekken

In de beperkte gevallen waarin u toestemming hebt gegeven voor het verzamelen, verwerken en doorgeven van uw persoonlijke informatie voor een specifiek doel, hebt u het recht om uw toestemming voor die specifieke verwerking op elk moment in te trekken. Om uw toestemming in te trekken, kunt u schriftelijk contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming via de contactgegevens die aan het begin van dit privacybeleid staan vermeld.

Wanneer wij u marketinginformatie verstrekken, kunt u ook uw marketingvoorkeuren wijzigen door gebruik te maken van de afmeldknop onderaan onze marketing e-mails aan u.

Zodra wij bericht hebben ontvangen dat u uw toestemming hebt ingetrokken, verwerken wij uw persoonlijke informatie niet langer voor het doel of de doelen waarmee u oorspronkelijk hebt ingestemd, tenzij wij daarvoor een andere gerechtvaardigde grondslag hebben.

11. Wat gebeurt er als u geen persoonlijke informatie verstrekt?

Als u bepaalde informatie niet verstrekt wanneer daarom wordt gevraagd, kunnen wij het contract dat wij met u hebben gesloten (zoals het leveren van onze producten of diensten aan u) mogelijk niet nakomen, kunnen wij u mogelijk niet in dienst nemen of kunnen wij niet voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (zoals het waarborgen van de gezondheid en veiligheid van bezoekers aan onze kantoren).

12. Recht om een klacht in te dienen

U hebt het recht om een klacht in te dienen als u dat wenst. De organisatie die toezicht houdt op onze verwerking is het Information Commissioner's Office, dat schriftelijk kan worden gecontacteerd op het volgende adres: Information Commissioner's Office, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF, per telefoon (+44(0)303 123 1113) of per e-mail (casework@ico.org.uk).

13. Wijzigingen in dit privacybeleid

Wij kunnen (delen van) dit privacybeleid te allen tijde wijzigen, aanpassen, toevoegen of verwijderen, en alle wijzigingen treden onmiddellijk in werking.

Alle wijzigingen die wij in ons privacybeleid aanbrengen, worden op deze pagina geplaatst en, waar nodig, worden deze aan u meegedeeld.